[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเร


ชื่อนวัตกรรม
ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 1415
ประเภทนวัตกรรม การบริหารจัดการ
ปีที่พัฒนา 2561
ชื่อผู้พัฒนา ชุดฝึกอบรมครูการพัฒนาทักษะการคิดของนักเร
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้ อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการคิด เป็นการเตรียมความพร้อม กระตุ้นยั่วยุและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
ด้วยการสร้างและพัฒนา
- ชุดฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การใช้ชุดฝึกอบรมครู
- แบบประเมินทักษะการคิดแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน
- แบบประเมินทักษะการคิด
- แบบสังเกตการจัดประสบการณ์
- แบบเลือกตอบจากภาพที่กำหนด
- แบบประเมินพัฒนาการ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทักษะการคิด
- แบบฝึกการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
- เกมการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
- การวัดและประเมินผลทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

การวัดและประเมินผล
-
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการพัฒนาทักษะ การคิดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883