[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิกชื่องานวิจัย
นางสาวศิริพรรณ ไชยา. (2562). การพัฒนาหลักสูตร \"ลำไยพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น\" เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
                 ผลงานฉบับเต็ม
  เข้าชม 74 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883