[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ นายสานิตย์ โลหะ นายมานะ กาศโอสถ นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร นางสาวมณฑารพ กาศเกษม นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ นางสาวกัลยา สุรีย์ นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ นางนววรรณ วุฒิ นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา . (2562). การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
                 ผลงานฉบับเต็ม
  เข้าชม 174 | แชร์   


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883