[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ชื่องานวิจัย
นางสาวนันทวัน เกิดนอก. (2562). การพัฒนาการใช้เครื่องมือช่างโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 (แผนการเรียนช่าง) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 
  เข้าชม 159 | แชร์   
 
บทคัดย่อ
1. คำถามวิจัย
-
2. วัตถุประสงค์
-
3. สมมติฐานการวิจัย
-
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
-
เครื่องมือที่ใช้
-
ช่วงเวลาการทดลอง
-
การวิเคราะข้อมูล
-
5. ผลการวิจัย
-
6. การใช้ประโยชน์
-

7. แหล่งทุน/รางวัลที่ได้รับ
-

 


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883