[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
รัศมี อ่วมน้อย


ชื่อนวัตกรรม
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมบูรณาการประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 2608
ประเภทนวัตกรรม การเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2555
ชื่อผู้พัฒนา รัศมี อ่วมน้อย
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง   สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
2. แนวคิดการจัดกิจกรรมบูรณาการ
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล

วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมบูรณาการประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การวางแผนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 3 ดำเนินการสร้างหนังสือประกอบภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”
ขั้นที่ 4 การหาประสิทธิภาพและการนำนวัตกรรมไปใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
หนังสือภาพชุด\"เรียนรู้อาเซียน\"จำนวน 6 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เพื่อนเราชาวอาเซีนน
เล่มที่ 2 ธงประจำชาติอาเซียน
เล่มที่ 3 ดอกไม้ในอาเซียน
เล่มที่ 4 การแต่งการประจำชาติอาเซียน
เล่มที่ 5 คำทักทายในอาเซียน
เล่มที่ 6 อาหารประจำชาติอาเซียน
การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
บทบทคครูในการจัดกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมนี้ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
2. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 30 ชั่วโมง
3. การปฏิบัติกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้
3.1 เตรียมเด็กให้พร้อมชี้แจงให้เข้าใจถึงข้อตกลง และจุดประสงค์ก่อนปฏิบัติกิจกรรม
3.2 เด็กร่วมกิจกรรมพร้อมกันตามตารางการจัดกิจกรรม
3.3 เด็กและครูร่วมกันสรุป

ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัย ฉนั้นกิจกรรมต้องให้ครอบคลุมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ กรพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาอารมณ์จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาลักษณะนิสัย การพัฒนาการคิด การพัฒนาภาษา การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883