[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


นางสาวบุญสม ศรีศักดา


ชื่อนวัตกรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | ไฟล์นวัตกรรม 2 | แชร์  เข้าชม 3256
ประเภทนวัตกรรม การเรียนการสอน
ปีที่พัฒนา 2561
ชื่อผู้พัฒนา นางสาวบุญสม ศรีศักดา
หน่วยงาน โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี   สังกัด   สพม. เขต 9
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
1) แนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) การจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
3) การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
4) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5) แนวคิดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
การให้นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เน้นผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคมกระบวนการเผชิญสถานการณ์และปัญหาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการวิจัยเพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของหลักสูตร
บทบาทของผู้สอนเป็นผู้เกื้ออำนวยในการเรียนรู้ การเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ในนวัตกรรมนี้เป็นสาระของรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พุทธศักราช 2555 มุ่งให้นักเรียนเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างกระบวนการคิดขั้นสูงและจิตวิญญาณความเป็นนักวิจัยจึงเรียนรู้ผ่านกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ประกอบการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2) เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนม
4) เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมมีการวางแผนการทำงานรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของครูและนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
ระยะที่ 3 ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยและพัฒนานักเรียน
1) ศึกษาคู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานฯ ครูต้องเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในลักษณะค่ายโดยจัดกิจกรรมและเตรียมสื่อ
2) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


สื่อและแหล่งเรียนรู้
1) คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตร 2 วันหรือ 12 ชั่วโมง
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน จำนวน รวม 28 ชั่วโมง หรือ 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เค้าโครงของโครงงานคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติโครงงานคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์
สื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมโครงงาน และ สื่อที่ใช้ในแผนการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน การกำหนดกิจกรรมสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ และแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
วัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริงในแต่กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ใบงาน แบบสังเกต แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
บทบาทครู/ครูประจำกลุ่ม
1) ศึกษาคู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2) ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องและครูประจำกลุ่ม และวางแผนการทำงาน
3) ดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ วัดและประเมินผล
4) สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
-


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883