[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้

เจ้าของผลงาน
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน


ชื่อนวัตกรรม
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได
         innovation | ไฟล์นวัตกรรม 1 | แชร์  เข้าชม 9434
ประเภทนวัตกรรม การบริหารจัดการ
ปีที่พัฒนา 2563
ชื่อผู้พัฒนา นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
หน่วยงาน โรงเรียนวัดสลักได   สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 2
แนวคิด มมโนทัศน์ หรือสาระสำคัญ
การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
3. เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ


วัตถุประสงค์เฉพาะ
การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูโรงเรียนวัดสลักได นอกจากเป็นการพัฒนาครูผู้สอนโดยตรงแล้วยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาผู้เรียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้รายงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานโรงเรียนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโรงเรียนด้วยตระหนักในภาระหน้าที่ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนวัดสลักไดขึ้น และเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาพแวดล้อมทั่วไปของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการดำเนินโครงการมีมากน้อยเพียงใด กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ มีประสิทธิภาพเพียงใด ผลผลิต หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการประสบความสำเร็จเพียงใด ตลอดจนผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อโครงการที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งการประเมินครั้งนี้ผู้รายงานได้เลือกรูปแบบของการประเมินแบบ “CIPP Model” เพื่อให้สอดคล้องกับการเมินและสามารถช่วยส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานโครงการขึ้น
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและขั้นตอนในการใช้นวัตกรรม
พัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู โดยใช้ รูปแบบของการประเมินแบบ “CIPP Model”
สื่อและแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การวัดและประเมินผล
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)
บทบาทศึกษานิเทศก์/บทบาทครู/บทบาทนักเรียน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง
ควรประเมินตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น


กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883