[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
 
ผู้อำนวยการเขตประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 จำนวน 127 โรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ติดตาม นิเทศ และประเมินการบริหารงานโรงเรียน ในการนี้ นายพิษณุ ธรรมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
    12 ก.พ. 2562 : 10:46 : ภาพข่าวโดย นายชัยวลัญช์ ยิ้วเจริญวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th