[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact
ผู้บริหาร  


นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2

นายศุภวัฒน์ อวภาค
รองผู้อำนวยการ

---- ว่าง -----
รองผู้อำนวยการ

----- ว่าง -----
รองผู้อำนวยการ

นายอนุชาติ จูวัตร์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน

นายนิพล พุฒคง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายพิษณุ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ

นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกริษฐา บุญทัศโร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มกฏหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th