[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 คัดเลือกผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
   16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายนางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดการประกวดสื่อ 2 ประเภท คือ 1.ผลงานประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ผลงานประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้ใช้ระบบคลังสื่อระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เผยแพร่ผลงาน และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น นำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะส่งต่อไปยัง สพฐ. ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและการศึกษาต่อไป
    16 ส.ค. 2566 : 11:13 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th