[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 5 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 สัญญาการยืมเงิน 34 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง แบบใหม่ 43 กลุ่มอำนวยการ
5 แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ 77 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด 41 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 152 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 120 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 แบบการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 81 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก 85 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th