[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 ใบลาต่าง ๆ (แก้ไข) 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ใบลาต่าง ๆ 101 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ 71 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 70 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 74 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 สัญญาการยืมเงิน 113 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
7 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง แบบใหม่ 106 กลุ่มอำนวยการ
8 แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ 166 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
9 หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด 87 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 253 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th