[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รายการเอกสารทั้งหมด
ที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
กลุ่ม
ไฟล์แนบ
1 ใบลาต่าง ๆ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ 8 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน 46 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 48 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 สัญญาการยืมเงิน 84 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
6 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง แบบใหม่ 77 กลุ่มอำนวยการ
7 แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ 132 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
8 หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษถึงแก่ความตาย/ผู้รับบำเหน็จตกทอด 68 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 201 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 189 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th