[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                                          ค้นหา   
เรื่อง
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
 - แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - 111 กลุ่มอำนวยการ
 - แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (แบบ 3) กลุ่มอำนวยการ
 - ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (NEW) กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบส่งคืนหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ
 - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอถ่ายสำเนา ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มขอมีบัตรลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบบันทึกชี้แจง ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - หนังสือขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - สัญญาจ้างครูอัตราลูกจ้าง พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - สัญญาค้ำประกัน (ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง กลุ่มอำนวยการ
 - ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อใช้นำส่งเงินเบิกส่งคืน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th