[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
 
สงขลา 2 ประมวลผลการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี 2566
   17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโกเมน สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษาแต่ละแห่งจากระบบ ITA Online จำนวน 35 โรงเรียน ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
    17 ส.ค. 2566 : 12:08 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th