[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

สงขลา เขต 2 จัดอบรมการ”เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย”
   วันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุภวัฒน์ อวะภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประธานเปิดอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาครัฐ โรงเรียนละ 1 คน ให้มีความพร้อมในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ทั้งรูปแบบปรนัย และอัตนัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด จำนวน 129 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย และการนำรายงานผลการทดสอบ O-NET ไปใช้เพื่อให้ผล O-NET เพิ่มสูงขึ้น” ให้แก่ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทศ. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th