[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

              1.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

              2.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ

              3.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน

              4.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล กรณีไม่เกิน 50 คน

              5.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

              6.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน

              7.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่  50  คนแต่ไม่เกิน  100 คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th