[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

** ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561**

         วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

        วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

          วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th