[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มอำนวยการ

นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสุมาลี บุญรัศมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววสาวี จีระโร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางธมลพรรณ นิลดี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายธนธรณ์ มีบุญ
ช่างไฟฟ้า 4

นายประภาส สุวรรณมณี
พนักงานขับรถยนต์

นายนครินทร์ ลี้ธนพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์

นายไสว แก้วกระชูติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางนภัสสร สมไทย
นักการภารโรง

นายสุพจน์ บัวแก่น
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวผกามาศ โสคล้าย
พนักงานทำความสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th