[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

  กลุ่มอำนวยการ

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสมศรี อุคะหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววสาวี จีระโร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปารมี บุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนธรณ์ มีบุญ
ช่างไฟฟ้า 4

ประภาส สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ขับรถ

นครินทร์ ลี้ธนพานิชย์
เจ้าหน้าที่ขับรถ

ไสว แก้วกระชูติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายพิศิษฐ์ ชาสาธิโพธิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอัมพร เภาเวช
เจ้าหน้าที่ขับรถ

นางสาวธนาทิพย์ เกตุรักษ์
พนักงานทำความสะอาด

นางนภัสสร สมไทย
พนักงานทำความสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th