[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มอำนวยการ

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสุมาลี บุญรัศมี
นักจัดการงานทั่วไป

นางจันทรจิรา นิลดี
นักประชาสัมพันธ์

นางกันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร
นักจัดการงานทั่วไป

นางจิต์ดาภา ปาทาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววสาวี จีระโร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพุธิตา สุขศรีสังข์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายธนธรณ์ มีบุญ
ช่างไฟฟ้า 4

ประภาส สุวรรณมณี
เจ้าหน้าที่ขับรถ

นครินทร์ ลี้ธนพานิชย์
เจ้าหน้าที่ขับรถ

ไสว แก้วกระชูติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวธนาทิพย์ เกตุรักษ์
พนักงานทำความสะอาด

นางนภัสสร สมไทย
พนักงานทำความสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th