[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางสืริอร อ่อนแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสุจารี ศรีสัมพุทธ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวนุชาดา คงสะอาด
นักทรัพยากรบุคคล


นางเพ็ญศรี สองอ้อง
นักทรัพยากรบุคคล


นางวรรณา ชัยอมรกิจ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชนิศา ธรรมวาโร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวนวรัตน์ นิ่มดำ
นักทรัพยากรบุคคล


นางวรางคณา คล่องเชิงสาน
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th