[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางศรีวิภา หรัญสถิตย์
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วินิจ ชัยหาญ
นักวิชาการศึกษา

นางสุมาลี บุญรัศมี
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ศศิมน ยางทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกิตติมา นนทพันธ์
เจ้าหน้ที่พิมพ์ดีด

นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th