[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา อักษรนิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางศรีวิภา หรัญสถิตย์
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วินิจ ชัยหาญ
นักวิชาการศึกษา

นางสุมาลี บุญรัศมี
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ศศิมน ยางทอง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกิตติมา นนทพันธ์
เจ้าหน้ที่พิมพ์ดีด

นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th