[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางชุติมา สุนันทเกษม
ศึกษานิเทศก์

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
ศึกษานิเทศก์

นายธรรมชาติ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์

นางชนิกา ดวงจักร์
ศึกษานิเทศก์

นภวรรณ สุวรรณประสม
ศึกษานิเทศก์

นางดลพรรณ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์

นางสาวนรีนาท ศรีปาน
ศึกษานิเทศก์

นางจารุวรรณ ประสานสงฆ์
ศึกษานิเทศก์

นางชนกนันท์ จิตประพันธ์
ศึกษานิเทศก์

นายพิรม บุญญคง
ศึกษานิเทศก์

นางสาวสุภาวดี จันทรเกื้อ
ศึกษานิเทศก์

นางบังอร ทะไวยทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวิรภา วิลัยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th