[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธรรมชาติ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชนิกา ดวงจักร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางนภวรรณ สุวรรณประสม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางดลพรรณ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนรีนาท ศรีปาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ ประสานสงฆ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา แก้วสมพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายจตุพงศ์ เกิดศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร ตึ้งโล่เจริญวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพิรม บุญญคง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางขนิษฐา หนูแป้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายยะยา ยุทธิปูน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวมัทฑนา ย้อยดำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวปทิตตา ติวงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางบังอร ทะไวยทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวิรภา วิลัยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : saraban@ska2.go.th