[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

ออกจากหน้านี้
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน อ่าน 1430
- ตารางติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- ตารางติดตามการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาสรองรับระบบ e-MENSCR ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- รายงานผลไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) การตรวจราชการรอบที่ 1 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- ข้อมูลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา พ.ศ.2563 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th