[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money    Contact

ออกจากหน้านี้
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อ่าน 515
- มาตรฐานการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
- ขั้นตอนงานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- เพ็ญศรี/ ก.พ.7
- นูรีดา/การขอมีบัตร และหนังสือรับรอง
- การขอหนังสืออนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียน กศน.
- กระบวนงานให้บริการสวัสดิการ การออกหนังสือรับรองเงินเดือน/ผ่านสิทธิ
- การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th