[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   Contact

ออกจากหน้านี้
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อ่าน 972
- หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาครู นายทวีรัตน์ เทพนะ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศุึกษานิเทศก์(ว11ปี64) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา(ว12ปี64) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ว10ปี64) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(ว9ปี64) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
ลบ
- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์
- หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒) นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- คู่มือกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐ
- การมอบอำนาจไปราชการ ที่ ศธ 04009/923 ลงวันที่ 10กันยายน 2560 นางกชนิกา วงศ์วรนุช
- หลักเกณฑ์ฺและวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ศธ 0206.7/ว.8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 นางกชนิกา วงศ์วรนุช
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯว่าด้วยการให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- แนวปฏิบัติ สพฐ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- กฏ กคศ.เรื่องการเลื่อนเงินเดือน นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
- แนวทางการสรรหาแและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th