[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   สุภาวดี ดวงจันทร์
   รองผู้อำนวยการ


   นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact

ออกจากหน้านี้
 แผนพัฒนาหน่วยงาน อ่าน 1530
- แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2562-2565 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2560-2564 ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- แผนกลยุทธ์(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์
- แผนกลยุทธ์(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ว่าที่ รต.อนุชาติ จูวัตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th