[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน


f2bceb25e4c486c9b8654cb9492726f1.png

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ ตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน

ประจำปีงบประมาณ  2562

------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสู่อาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562  ดังนี้

 1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. 1 ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
  2. 2 รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
  3. 3  การทำสัญญาจ้าง  ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่  30  กันยายน  2562

( 4 เดือน )

 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. 1 คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นชาวต่างชาติ
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21  ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 10.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 1.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 1.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฏหมายอื่น    

      13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต,ครุศาสตร์บัณฑิต, ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) หรือที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 3. มีประสบการณ์สอนด้านโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
 4. มีหนังสือรับรองผ่านการสอนจากสถานศึกษา
 5. มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภารับรอง
 1. การรับสมัคร

3.1   กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

      ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม  2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับที่โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
 • สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองการผ่านงาน
 • ใบรับรองแพทย์  (ไม่เกิน 3 เดือน)

4.  เกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

         ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่โดยการสัมภาษณ์และสาธิตการสอน

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 75 กรณีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีเลขประจำตัวสอบอยู่ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

 1. วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

          โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถในการสอน ในวันที่ 27  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี

เวลา

ความรู้ความสามารถ

คะแนนเต็ม

บุคลากรอังกฤษ

27 พฤษภาคม 2562

09.00 เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์และ

สาธิตการสอน

100

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสมัครเตรียมแผนการสอนและเอกสารในการสาธิตการสอนมาด้วย  (เวลา 1 ชั่วโมง)

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

               โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งบุคลากรอังกฤษ ในวันที่  24  เมษายน  2562   ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 1. เงื่อนไขและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการประเมิน
  1. 1  ผู้ผ่านการประเมิน ทำสัญญาจ้าง ในวันที่  28  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.
  2. 2  ในวันทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการประเมินต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ   ณ   วันที่   21  พฤษภาคม  2562

 

 

561078348cbbe1068b2d17fd01db5739.jpg

                                                                                        (นายพุฒิพงศ์  แก้วหวังสกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 350 |
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองหวะ
อังคาร ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th