[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


บุคลากรในกลุ่ม


ติดตามตรวจสอบงบประมาณ


สวัสดิการค่ารักษา


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(egp)


E-Pension


การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
  รายงานผลการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งบทดรองประจำเดือน เมษายน 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน มกราคม 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน ธันวาคม 2562.....อ่านต่อ
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำห.....อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายก.....อ่านต่อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการครุภัณฑ์สำหรับห้อง DLTV).....อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำ.....อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การศึกษา).....อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพบิดาของน.ส.ณิชาภา สว่างรัตน์ .....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเร.....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเรี.....อ่านต่อ
เชิญครูสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการ \\\" กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดสงขลา \\\&qu.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนใหม่)
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการประกว่ดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทดฯ
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน
ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(การศึกษาของบุตร)
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(ค่ารักษาพยาบาล)
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แก้ไข)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th