[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   ผู้บริหาร


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นายณัทกร แก้วประชุม
   รองผู้อำนวยการ
 •    My Office    E-Money
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางกริษฐา บุญทัศโร
ผู้อำนวยการกลุ่ม

บุคลากรในกลุ่ม


ติดตามตรวจสอบงบประมาณ


สวัสดิการค่ารักษา


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(egp)


E-Pension


การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
  รายงานผลการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561.....อ่านต่อ
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561.....อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 .....อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.....อ่านต่อ
งบทดลองประจำเดือนกรก 2561.....อ่านต่อ
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์การศึกษา).....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ.....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ.....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ.....อ่านต่อ
ประกาศแผนการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพบิดาของน.ส.ณิชาภา สว่างรัตน์ .....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเร.....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเรี.....อ่านต่อ
เชิญครูสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการ \\\" กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดสงขลา \\\&qu.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนใหม่)
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการประกว่ดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทดฯ
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(การศึกษาของบุตร)
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(ค่ารักษาพยาบาล)
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แก้ไข)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th