[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ทำภาพ SLIDE ด้วย JQuery Slide Viewer
 
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 •   Manager


   นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
   ผอ.สพป.สงขลา เขต 2


   นายศุภวัฒน์ อวภาค
   รองผู้อำนวยการ


   นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
   รองผู้อำนวยการ
 •    Contact
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


บุคลากรในกลุ่ม


ติดตามตรวจสอบงบประมาณ


สวัสดิการค่ารักษา


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(egp)


E-Pension


การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ
  รายงานผลการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งบทดรองประจำเดือน มิถุนายน 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน พฤษภาคม 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน เมษายน 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน มีนาคม 2563.....อ่านต่อ
งบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563.....อ่านต่อ
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายการอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน).....อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายการครุภัณฑ์ดนตรี).....อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(รายการอุปกรณ์วิชางานเกษตร).....อ่านต่อ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ฯ).....อ่านต่อ
เผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ง.....อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพบิดาของน.ส.ณิชาภา สว่างรัตน์ .....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเร.....อ่านต่อ
ประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเรี.....อ่านต่อ
เชิญครูสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการ \\\" กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดสงขลา \\\&qu.....อ่านต่อ
  เอกสารความรู้
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแผนใหม่)
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการประกว่ดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทดฯ
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน (New)
Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน (New)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Pay-In นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ใบแจ้งการชำระเงินฯ (ฺBill Payment) นำส่งเงินของโรงเรียน
ฟอร์มนำส่งรายได้แผ่นดิน
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
สัญญาการยืมเงิน
แบบฟอร์มที่ติดใบเสร็จ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกถอน/ใบนำฝาก/สมุดคู่ฝาก
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(การศึกษาของบุตร)
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(ค่ารักษาพยาบาล)
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฎิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฎิบัติราชการ
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แก้ไข)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                 
TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th