[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
ส่งผลงานนวัตกรรม
ระบุคำค้นหา  
          ชื่อนวัตกรรม  ข้อสอบวินิจฉัยเรื่อง “การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

        นวตกร   นภัสสร สุทธิกุล
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1    ปีที่พัฒนา   2552
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 511

        ชื่อนวัตกรรม  1. แผนการเรียนรู้แบบ CLA Model จำนวน 15 แผน 2. เวลา 15 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ตามคู่มือครู จำนวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง

        นวตกร   นิพล อินนอก
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1.  สังกัด   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1    ปีที่พัฒนา   2552
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 471

        ชื่อนวัตกรรม   การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองนักเรียนระดับประถมศึกษา.

        นวตกร   อุไรวรรณ ภูเจริญ
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1.  สังกัด   สพฐ.    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    หลักสูตร

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 557

        ชื่อนวัตกรรม  การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

        นวตกร   อำนาจ วิชยานุวัต และคณะ
        หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด   สพฐ.    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การบริหารจัดการ

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 549

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ

        นวตกร   อรวรรณ เหล่าคนค้า
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19  สังกัด   สพม. เขต 19    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 462

        ชื่อนวัตกรรม  กระบวนการสร้างชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ; การ

        นวตกร   สุรินธร วังคะฮาด และคณะ
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  สังกัด   สพม. เขต 37    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 602

        ชื่อนวัตกรรม  รูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

        นวตกร   สุดาพร พินิจมนตรี
        หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  สังกัด   สพป.เลย เขต 1    ปีที่พัฒนา   2553
        ประเภทนวัตกรรม    การเรียนการสอน

         อ่านรายละเอียด | แชร์  เข้าชม 537
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883