[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
12 คน
สถิติเดือนนี้
231 คน
สถิติปีนี้
15541 คน
สถิติทั้งหมด
42058 คน
   ส่งผลงานวิจัย
ระบุคำค้นหา  
   ชื่องานวิจัย

การศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรรณี รัตนเลิศ
 หน่วยงาน สพม. เขต 16    ปีที่สำเร็จ   2563
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 515 

 ชื่องานวิจัย

การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 ชื่อผู้วิจัย

บำเพ็ญ หนูกลับ
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 268 

 ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็คไทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 307 

 ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2562
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 203 

 ชื่องานวิจัย

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหา ฟิสิกส์ เรื่องโมเมนตัมและการชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4

 ชื่อผู้วิจัย

นางอุษณีษ์ บุญทัศโร
 หน่วยงาน สพม. เขต 4    ปีที่สำเร็จ   2560
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 251 

 ชื่องานวิจัย

ชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาหุ่นยนต์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 936 

 ชื่องานวิจัย

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชื่อผู้วิจัย

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก
 หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2561
อ่านรายละเอียด | แชร์  | เข้าชม 708 
จำนวน 32 หน้า<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883