[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
815 คน
สถิติปีนี้
815 คน
สถิติทั้งหมด
43789 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวกมลวรรณ อนันต์ นางสาวอำพา เอมโอน นางสาวธนัฏฐา คุณสุข นางสาวสุมัณฑนา ทิมมณีฉาย
        หน่วยงาน   สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 239 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบโรงเรียนชาวเกาะสร้างสุขเพื่อศิษย์และครอบครัว โดยใช้กระบวนการ “จิตตปัญญาศึกษา” โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นางสาวธิดา เมฆวะทัต นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด นางสาวสุวิมล ถนอมจิต
        หน่วยงาน   สพม. เขต 17    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 348 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PPDER เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นกระบวนการ PLC สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

        ชื่อผู้วิจัย   ว่าที่ร้อยโท วิรัตน์ แก้วสุด นางเมธาวดี เคหบาล นายเกรียงไกร เพชรเสถียร นายวิทยา บุราณ นางวิมลพรรณ สิงห์คำ
        หน่วยงาน   สพม. เขต 20    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 333 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุ 3 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นายสุนทร หลักคำ นายสมชาตรี ทีบุญมา นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา นางสาวชุติกาญจน์ กิติเมืองฐิติ นางสาวสวาสฎิพร แสนคำ ว่าที่พันตรี มานิตย์ ซาชิโย สิบตำรวจตรี นปดล นพเคราะห์
        หน่วยงาน   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 284 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

        ชื่อผู้วิจัย   นายไชยยา อะการะวัง
        หน่วยงาน   สพป.มหาสารคาม เขต 3    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 230 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
        หน่วยงาน   สพป.พะเยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 257 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

        ชื่อผู้วิจัย   นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล
        หน่วยงาน   สพป.พะเยา เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 268 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883