[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Research Innovation วิธีนำเสนอผลงาน สมัครสมาชิก คู่มือการใช้


ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
815 คน
สถิติปีนี้
815 คน
สถิติทั้งหมด
43789 คน
ส่งผลงานวิจัย        ชื่องานวิจัย  xx

        ชื่อผู้วิจัย   
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2561

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 252 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
        หน่วยงาน   สพป.เชียงราย เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 1502 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

        ชื่อผู้วิจัย    นางมันทนา ปิดตาระโพธิ์ นางสาวพัชชา มิ่งสมร นางสาวสุรัชฎา ดำเนินโฉม
        หน่วยงาน   สพม. เขต 41    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 233 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ SANO Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

        ชื่อผู้วิจัย   นายชุมพล สุวิเชียร นางสาวทัศนีย์ สีพรม นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง นางณัฐตา หอกุล
        หน่วยงาน   สพม. เขต 41    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 247 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน และเสี่ยงออกกลางคันในสถานศึกษา ของเครือข่ายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

        ชื่อผู้วิจัย   นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร
        หน่วยงาน   สพป.จันทบุรี เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 320 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์

        ชื่อผู้วิจัย   นางไกรษร ประดับเพชร
        หน่วยงาน   สพป.ขอนแก่น เขต 2    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 221 | แชร์  |

        ชื่องานวิจัย  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

        ชื่อผู้วิจัย   นางพรรณิภา เห็มสมัคร
        หน่วยงาน   สพป.ขอนแก่น เขต 1    ปีที่สำเร็จ   2562

        | อ่านรายละเอียด | เข้าชม 225 | แชร์  |
กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883